algemene voorwaarden evenementen looknlike

Evenementen op de website LOOKnLIKE.be worden georganiseerd door LnL BVBA, Tinstraat 66, 2580 Putte, BE0475.313.262.

Door het plaatsen van een bestelling voor een evenement van LOOKnLIKE,  stemt u in met de voorwaarden van het online verkoopsbeleid van LNL bvba, zoals dat hieronder uiteen wordt gezet. Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn ook van toepassing voor telefonisch, schriftelijk of via email geplaatste en/of bevestigde bestellingen.  LNL bvba behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Wijzigingen worden van kracht bij publicatie op de website.

PRIJS

Tenzij anders aangegeven zijn de vermelde prijzen inclusief BTW en taksen. Alle vaste kosten en diensten ten laste van de koper zitten in de prijs vervat, die hiervan kennis krijgt alvorens tot bestelling over te gaan.

BESTELLING

U bevestigt 18 jaar of ouder te zijn.

Elke reservering van tickets en/of e-tickets wordt pas definitief na ontvangst van betaling van de verschuldigde geldsom. De via de website aangekochte tickets zijn steeds onmiddellijk online te betalen, voor alle bestellingen via andere kanalen, dienen de tickets te zijn afgerekend volgens de gemaakte afspraken, steeds voor de aanvang van het evenement.

Na ontvangst van uw betaling krijgt u via e-mail uw tickets toegestuurd. Deze e-mail bevat tevens een link naar de algemene verkoopsvoorwaarden.

Wenst u een factuur te ontvangen, dan dient u dit na de aankoop per mail te laten weten via info@looknlike.be. Deze wordt u dan per post of via email toegestuurd.

De persoon of firma die de bestelling doet, wordt beschouwd als opdrachtgever en staat borg voor de betaling van de bestelling, zelfs wanneer aan een derde moet worden gefactureerd, opgesteld en toegezonden.

LNL bvba behoudt zich het recht voor een reservatie niet te honoreren indien met het gebruikte betaalmiddel in het verleden frauduleuze transacties werden uitgevoerd of indien de ingevulde persoonsgegevens wijzen op fraude.  In deze gevallen zal LNL bvba de kosten voor het onderzoek naar het frauduleus karakter van de reservatie alsook de werkelijk geleden schade kunnen verhalen op de besteller.

BETALING EN TOEZENDING

Na registratie van uw betaling ontvangt u hiervan een bevestiging per email.

Na ontvangst van uw betaling krijgt u uw tickets toegezonden.

De klant is verantwoordelijk voor het invullen van een juist email adres en het nakijken van eventueel tegenhouden van mails afkomstig van LOOKnLIKE.be door Spamfilters. Bij gebreke hieraan kan de klant zich niet wenden tot LNL bvba noch tot de kredietkaartmaatschappij met het oog op het bekomen van terugbetaling.

BEWARING EN VERLIES

Na aflevering door LNL bvba is de tickethouder verantwoordelijk voor het zorgvuldig bewaren van de tickets.

In geen geval zullen bij verlies of ontvreemding vervangtickets worden voorzien. Enkel niet of slecht leesbare barcodes kunnen aanleiding geven tot het overhandigen van een duplicaat aan de eerste zich aanbiedende tickethouder.

GEBRUIK

Onze producten (tickets, rekeningen) blijven steeds onze uitsluitende eigendom, zowel geestelijk als materieel. Bijgevolg is elke nadruk of nabootsing onder welke vorm dan ook en met om het even welk procedé strikt verboden.

Behoudens schriftelijke toestemming van LNL bvba, is elk commercieel gebruik van de naam of het logo van het evenement of de artiest strikt verboden.

Behoudens schriftelijke toestemming van LNL bvba is elk gebruik van tickets voor commerciële of promotionele redenen verboden.

Tickets blijven steeds op naam van de oorspronkelijke besteller. De naam van de ticketkoper kan dus niet worden aangepast naar die van een eventuele derde, ook niet in geval van (occasionele) doorverkoop.

Vermeldingen op de tickets mogen niet gewijzigd worden. Houders van tickets waarop wijzigingen zijn aangebracht, kan de toegang worden ontzegd.

Enkel de eerste aanbieder van het originele e-ticket wordt toegang verleend tot het evenement. Elk tweede aangeboden ticket zal beschouwd worden als een copie en geen toegang geven tot zaal of evenement.

De ticketkoper dient zich te houden aan de “wet betreffende de verkoop van toegangsbewijzen tot evenementen” van 30 juli 2013. Regelmatige doorverkoop of zelfs occasionele doorverkoop aan een hogere dan de oorspronkelijke ticketprijs is verboden. LNL bvba behoudt zich het recht voor om doorverkochte tickets ongeldig te maken. Aan de houder ervan kan de toegang tot de zaal of het evenement worden ontzegd.  Noch de oorspronkelijke koper noch een  daaropvolgende koper kunnen hierbij aanspraak maken op enige vergoeding. LNL bvba behoudt zich tevens het recht voor de verkoop van het ticket te weigeren aan klanten waarvan vermoed wordt dat zij aankopen met het loutere oog op doorverkoop.

WIJZIGINGEN OF AFGELASTING

LNL bvba behoudt zich het recht toe om het programma, de data en/of plaatsen van de voorstellingen te wijzigen. Het brengt daarvan de koper onmiddellijk op de hoogte.

Tickets worden enkel terugbetaald of omgewisseld indien het evenement wordt afgelast door LNL bvba. Overmacht in hoofde van de ticketkoper wordt niet aanvaard als reden voor terugbetaling.

LNL bvba kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor afgelastingen buiten haar wil om.

Tickets kunnen enkel worden terugbetaald ten aanzien van de geregistreerde besteller. Daartoe dienen de instructies door LNL bvba per email verstrekt met het oog op de aanvraag tot terugbetaling, te worden gevolgd. Aanvragen tot terugbetaling ingediend na het verstrijken van de daartoe verleende termijn, die minstens 14 dagen bedraagt, kunnen niet worden gehonoreerd.

PRIVACY

LNL bvba respecteert uw privacy en geeft geen persoonlijke gegevens door aan derden.

ANNULERINGSVOORWAARDEN

Er is geen herroepingsrecht en u beschikt als consument niet over het recht om van de aankoop af te zien. Hoewel artikel VI.47 van het Wetboek Economisch Recht bij de verkoop op afstand in een termijn van 14 kalenderdagen voorziet waarbinnen de consument aan de overeenkomst kan verzaken, is dit herroepingsrecht niet van toepassing op de contracten gesloten via deze website, op grond van artikel VI.53,12° van het Wetboek Economisch recht.

VARIA

Het is verboden om drank, voedsel, drugs, plastic flessen, blikken, vuurwerk, wapens of andere gevaarlijke voorwerpen mee te brengen naar een evenement. Dergelijke voorwerpen zullen moeten worden afgegeven. Bij weigering hiervan zal de toegang tot het evenement worden ontzegd, zonder enig recht op terugbetaling.

KLACHTEN OF GESCHILLEN

Klachten kunnen worden gemeld op  info@loonknlike.be.

Bij betwisting is enkel de Belgische wetgeving van toepassing.

Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de Hoven en Rechtbanken te Leuven.