Wedstrijdreglement


     Organisatie

Deze actie wordt georganiseerd door LnL BVBA, Tinstraat 66, 2580 Putte, BE0475.313.262 (hierna genoemd: de organisator).  

Deelnemen aan de wedstrijd kan enkel op de wijze en via de kanalen zoals vermeld worden bij de wedstrijdinformatie. 

De organisator behoudt zich het recht voor om de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken en om een aanpassing van de wedstrijdvoorwaarden te publiceren indien de omstandigheden dit vereisen. De organisator kan daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden.   

Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor een verplichting of aansprakelijkheid van de organisator. De organisator is niet aansprakelijk voor eventuele technische problemen. 

Door deelname aan deze wedstrijd aanvaardt de deelnemer onvoorwaardelijk dit reglement. De beslissingen van de organisator - over de wedstrijd, over de deelname, over de aanduiding van de winnaar, over de toepassing van het reglement en ook over alle situaties die niet uitdrukkelijk door dit reglement werden voorzien - zijn bindend.  

      Looptijd en timing

Deelnemen aan deze wedstrijd kan vanaf zaterdag 12 januari 2019 tot en met donderdag 31 januari 2019 om middernacht.  

Meervoudige deelname van eenzelfde speler door middel van verschillende elektronische adressen, door opgave van verschillende identiteiten of op welke manier ook, is niet toegestaan. 

       Prijzen

Als enige prijs is er 1 tafel te winnen van de reeks Akante, te kiezen uit de modellen LUNA en ARTICA. De winnaar kan zelf de kleur van het tafelblad kiezen uit de drie beschikbare kleuren. De leveringstermijn van de tafel is afhankelijk van de gekozen configuratie. Er zijn geen andere prijzen te winnen bij deze wedstrijd.

      Deelname aan de wedstrijd 

Voor het wedstrijdverloop en ten einde de deelnemers en de winnaar te kunnen contacteren over deze wedstrijd, is het noodzakelijk dat de deelnemers de door de organisator gevraagde gegevens invullen. 

De organisator  kan, bij om het even welke onregelmatigheid of poging tot fraude, overgaan tot onmiddellijke uitsluiting van de betrokken deelnemer aan deze en/of andere wedstrijden.  

Ten onrechte gewonnen prijzen kunnen door de organisator worden teruggevorderd.   

      Aanduiding van de winnaar

Tenzij anders vermeld bij de wedstrijdinformatie, wordt de winnaar van een prijs bepaald op basis van het liken van de facebookpagina facebook.com/looknlikeXperience, het geven van een juist antwoord op de wedstrijdvraag en op basis van volgende schiftingsvraag: "Hoeveel deelnemers zullen aan de wedstrijd deelgenomen hebben bij het einde van deze wedstrijd?" (Hiervoor worden alle ontvangen antwoorden geteld) Winnaar van de hoofdprijs is de deelnemer van wie de organisator als eerste het juiste antwoord op de wedstrijdvraag en op de schiftingsvraag heeft ontvangen. Bij afwezigheid van het juiste antwoord op de schiftingsvraag wint de deelnemer van wie de organisator als eerste het antwoord heeft ontvangen dat het juiste antwoord op de schiftingsvraag het dichtste benadert. Indien er een ex-aequo wordt vastgesteld, dan wint de deelnemer die als eerste het correcte antwoord op de schiftingsvraag of de beste benadering doorstuurde. 

Er kan slechts één prijs per adres gewonnen worden. Indien twee personen op hetzelfde adres in aanmerking komen voor een prijs, wordt de prijs toegekend aan de deelnemer die het eerst geldig aan de wedstrijd heeft deelgenomen. 

De winnaar wordt persoonlijk op de hoogte gebracht en ontvangt zo nodig een mail met verdere informatie over zijn prijs. Indien de prijs dient te worden afgehaald dan verliest de winnaar ieder recht op de prijs indien hij deze niet binnen de vermelde periode afhaalt. De winnaar dient zijn prijs zelf af te halen tijdens de openingsuren van de LOOKnLIKE-winkel, Leuvensesteenweg 36,3191 Hever en dit van zodra de gewenste confiugratie beschikbaar is. 

Winnaars geven door hun deelname aan de wedstrijd toestemming tot de publicatie van hun foto, naam, gemeente en hun identificatie als winnaar. 

Prijzen kunnen niet worden omgeruild en de prijzen worden niet uitbetaald  in geld. Het is niet toegestaan om gewonnen prijzen door te verkopen. 

De organisator is niet aansprakelijk wanneer derden/ partners in gebreke zouden blijven om de prijs te overhandigen, noch bij defecten en tekortkomingen aan de prijs. 

      Privacy

De gegevens die worden meegedeeld, uitdrukkelijk of op geautomatiseerde wijze, worden opgenomen en verwerkt in het gegevensbestand van de organisator. De organisator is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die worden verzameld via facebook,  de website en/of andere kanalen en controleert de verwerking die andere partijen op haar vraag uitvoeren. U garandeert dat de gegevens die u meedeelt juist en volledig zijn. Wij kunnen uw gegevens gebruiken om u rechtstreeks te contacteren, per post, telefoon of op elektronische wijze, zoals via e-mail of SMS.  Bij communicatie via elektronische wijze heeft u de mogelijkheid om u uit te schrijven voor toekomstige elektronische communicatie. U heeft via info@looknlike.be steeds recht op inzage, verbetering, schrapping en kosteloos verzet tegen de verwerking van uw gegevens.